JM TV

แดเนียลนักฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ


Daniel Cholet อาศัยอยู่ที่ Choisel ใน Yvelines เขามองว่าตัวเองเป็น“ ผู้ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ” และอาศัยแมลงในการสร้างดินและปกป้องพืช


วิดีโอ: ทางรอด หรอ หายนะ?! ทางเศรษฐกจการเงน การเมอง สงคม หากไทยจะเปลยนแปลงลดเวลากกตวจากตปท.!? (ตุลาคม 2021).