JM TV

การปลูกผักกาด


วัฒนธรรมของ หัวผักกาดตั้งแต่การหว่านเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวการปลูกและการดูแลรักษาตามฤดูกาลนี่คือเคล็ดลับในการปลูกผักกาดของเรา


วิดีโอ: ปลกผกกาดขาวปลในกระถางสไตลคนเมองทมพนทนอยพรอมสตรบำรงใหผกเขยวงาม Aom Freedom (กันยายน 2021).