ข้อมูล

การปลูกผักกาดในวิดีโอ: ตั้งแต่การหว่านจนถึงการเก็บเกี่ยว


วัฒนธรรมของ หัวผักกาดตั้งแต่การหว่านเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวรวมถึงการปลูกและการดูแลรักษาตลอดฤดูกาลนี่คือเคล็ดลับในการปลูกผักกาดของเรา


วิดีโอ: ปลกผกในตะกรา สไตลคนเมอง ผกกาดขาว ผกกาดเขยว. สวนผกพอเพยง วถคนเมอง (กันยายน 2021).